கதிரவ மறைப்பு

நம் சூரியமண்டலத்தின் மையத்திலுள்ள சூரியனை, 8 கோள்களுடன் அதனதன் உபகோள்களும் குறள்கோள்கள், வால்நட்சத்திரங்கள், செய்மதிகள் போன்ற ஏராளமான இயற்கை செயற்கை வான்பொருட்கள் ஓயாமல் சுற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன. நாம் வாழும் பூமிக்கிரகத்தின் ஒரேயொரு உபகோள் சந்திரன். சந்திரன் பூமியை சுற்றிக்கொண்டே பூமியுடன் சேர்த்து சூரியனையும் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதன்போது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் ஒரே நேர்கோட்டில் சந்திரன் வரும்போது, சந்திரனின் நிழல் பூமியின் மீது விழும். அப்போது அந்நிழல் விழும் பிரதேசத்தில் கதிரவன் முழுமையாகவோ, பகுதியாகவோ மறைக்கப்பட்டிருக்கும், இதுவே …

கதிரவ மறைப்பு Read More »

Powering The Sun

There is a reason life that Earth is the only place in the Solar System where life is known to be able to live and thrive. Granted, scientists believe that there may be microbial or even aquatic life forms living beneath the icy surfaces of Europa and Enceladus, or in the methane lakes on Titan. But for the time …

Powering The Sun Read More »

Dark Matter

Spreading everywhere as a dark dry dye. Hiding still hiding, you might be so shy. Are you the reason why the heavens don’t die? I know what you aren’t, than what you really are. Hiding your face, do you have a scar? Being so old, older than a star. Please visit me, why just stay …

Dark Matter Read More »